Duurzame ambities

Onze doelen voor een duurzamere wereld

Grote uitdagingen vereisen grootscheepse actie om ze te overwinnen en daarom zijn de Sustainable Development Goals (SDG’s) bedacht. Ze zijn ontwikkeld om een groenere, eerlijkere en betere wereld te realiseren. In 2015 hebben alle 193 landen die lid zijn van de Verenigde Naties (VN), de Sustainable Development Goals aangenomen. Met deze doelen willen we in 2030 een duurzame wereld voor iedereen bereiken, waarin niemand wordt buitengesloten. Deze doelen en acties zijn er voor alle landen en inwoners en dus ook ieder land, organisatie of individu zou er aan bij moeten dragen.

Onze Sustainable Development Goals

Sinds 2017 zet Weverling Groenproviders structureel in op duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat deze ambities ook echt in lijn staan met wat er wereldwijd nodig is op het gebied van duurzame ontwikkeling, hebben we de Sustainable Development Goals hiervoor als leidraad gebruikt.

Betaalbare en duurzame energie (SDG 7)

Energiebesparing en hernieuwbare energiebronnen zijn een wezenlijk middel om energieverbruik en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen. Met de CO2-prestatieladder werken we aan energiebesparing binnen onze bedrijfsvoering en reduceren we CO2-uitstoot, in projecten en in de keten. We beschikken over het certificaat van de CO2- prestatieladder, trede 5. Dit betekent de hoogste trede, waardoor we verplicht zijn te publiceren en in de keten, daar waar we kunnen, invloed ter verbetering uitoefenen. Belangrijk en waardevol om samen met partners, leveranciers en onderaannemers hierin stappen te kunnen zetten.

Ongelijkheid verminderen (SDG 10)

Sociale samenhang is onontbeerlijk voor het goed functioneren van onze samenleving. Iedereen moet gelijke kansen krijgen om deel uit te maken van de sociale infrastructuur. Wij combineren groenonderhoud met het bieden van kansengelijkheid voor mensen die vallen onder de Participatiewet. Dat doen we binnen ons werkbedrijf Groenperspectief. Groenperspectief is gecertificeerd met een PSO 30+ certificaat van de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Dit is de hoogst haalbare certificering op het gebied van sociaal ondernemen en bevestigt en borgt dat je als bedrijf zo optimaal en integraal mogelijk met een diversiteit van mensen aan de slag bent en impact probeert te maken.

Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)

Met ons werk dragen we dagelijks bij aan het veilig, veerkrachtig en duurzaam maken van stad en land. Dit doen we door leefomgevingen te vergroenen. Bij elke nieuwe opdracht gaan we in gesprek over het nut van groen en water ten opzichte van verharding. We zien een groene leefomgeving als basisbehoefte voor iedereen. We zorgen er dan ook voor dat groene openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is, in het bijzonder voor kinderen, ouderen en personen met een handicap. Daarnaast zetten we ons in voor participatief beheer, zodat iedereen die dat wil, kan bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.

Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12)

Efficiënter gebruik van grondstoffen verlaagt de druk op het milieu. In onze aanleg- en onderhoudsprojecten reduceren we grondstoffengebruik en afval door duurzame inkoop en hergebruik. Daarnaast verminderen we schadelijke uitstoot om negatieve invloeden op menselijke gezondheid en het milieu zoveel mogelijk te beperken. Dit doen we door – waar mogelijk – gebruik te maken van duurzame producten, materialen en planten. Ook afvalstromen hebben wij goed in beeld en proberen hierbij verdere optimalisatie door te voeren.

Klimaatactie (SDG 13)

De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur. Om de nadelige effecten te verminderen, is klimaatactie noodzakelijk: actie om klimaatverandering te bestrijden en het aanpassingsvermogen ten aanzien van natuurrampen in alle landen te versterken. We zijn ons ervan bewust dat ons handelen in relatie staat tot gevaren en natuurrampen over de hele wereld. Daarom treffen we maatregelen om ons energieverbruik te verminderen, duurzame energie op te wekken en grondstoffengebruik en afval zoveel mogelijk te reduceren.

Leven op het land (SDG 15)

We zetten ons dagelijks in voor bescherming, herstel en duurzaam beheer van ecosystemen en biodiversiteit op de terreinen waar we het groenonderhoud uitvoeren. Dit doen we onder andere door in onze activiteiten rekening te houden met de basisvoorzieningen voor dieren, zoals voedsel en een schuilplek. In onze aanlegprojecten realiseren we zoveel mogelijk gunstige vestigingscondities voor planten en dieren en spannen ons in om met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen.

Wij kunnen u helpen met advies over duurzaamheid & klimaat